You are here: Home Images
China, Qinghai Province, Yushu Zangzu Zizhizhou, Chindu (Chenduo) Xian. Northwest of the city of Shiqu (Serxu). Vicinity of Anbala Shan at pass; border of Sichuan (Shiqu Xian) and Qinghai (Chindu Xian) provinces; 33°7'38"N, 97°29'19"E; 4560-4700 m.
China, Qinghai Province, Yushu Zangzu Zizhizhou, Chindu (Chenduo) Xian. Northwest of the city of Shiqu (Serxu). Vicinity of Anbala Shan at pass; border of Sichuan (Shiqu Xian) and Qinghai (Chindu Xian) provinces; 33°7'38"N, 97°29'19"E; 4560-4700 m.
Photographer: Jianling GUO
Date: 20 August 2018
Links to localities:
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System